EXTERNAL FIXATOR
 
Combinational external fixator A
 

Ulna&Radius spanning external fixator GX201001
Forearm fixator GX201002
Elbow joint fixator GX201005

Mini-fixator (finger&Palm) GX201006
Humeral shaft external fixator GX201007
Proximal humerus fixator GX201008
Knee joint fixator GX201107
Proxiaml tibial external fixator GX201101 Femoral shaft fixator GX201102 Half ring fixator GX201103
Proximal femur fixator GX201104
Ankle joint fixator GX201106      
     
 
<< Back   1 2 3 4 5   Next >>